Warunki handlowe
Odzież robocza Bartos

Warunki handlowe

spółki prawa handlowego Workwear Bartos s.r.o, z siedzibą ul. Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, nr identyfikacyjny [REGON]: 09762663, NIP: CZ09762663, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis nr 342064, dotyczące sprzedaży towarów w sklepie internetowym zamieszczonym na stronie www.odziezroboczabartos.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami Handlowymi“) spółki prawa handlowego Workwear Bartos s.r.o. z siedzibą ul. Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, nr identyfikacyjny [REGON]: 09762663, NIP: CZ09762663, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis nr 342064 (zwanej dalej „Sprzedającym“) regulują zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U. RC], kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeksem cywilnym“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku z umową kupna-sprzedaży lub na jej podstawie (zwaną dalej „Umową Kupna-Sprzedaży“), zawieranej między Sprzedającym i inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem www.odziezroboczabartos.pl (zwanej dalej „stroną internetową“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu“).
1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba zamierzająca kupić towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która zamawiając towar działa w ramach swej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu. Przypadki te objęte są postanowieniami ustawy nr 89/2012 Sb. [Dz.U. RC].
1.3. Postanowienia odmienne od Warunków Handlowych można uzgodnić w Umowie Kupna-Sprzedaży. Odmienne postanowienia zawarte w Umowie Kupna-Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.
1.4. anowienia Warunków Handlowych stanowią integralną część Umowy Kupna-Sprzedaży. Umowa Kupna-Sprzedaży i Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku polskim. Umowę Kupna-Sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
1.5. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść Warunków Handlowych. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji Kupującego, dokonanej na stronie internetowej, Kupujący może korzystać z własnego interfejsu użytkownika. Z własnego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „Kontem Użytkownika“) Kupujący może zamawiać towar. Jeżeli interfejs internetowy sklepu to umożliwia, Kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji, bezpośrednio w interfejsie internetowym sklepu.
2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i podczas zamawiania towarów Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych prawidłowo i zgodnie z prawdą. W razie jakiejkolwiek zmiany Kupujący ma obowiązek zaktualizować dane wskazane w Koncie Użytkownika. Dane wskazane przez Kupującego w Koncie Użytkownika i przy zamawianiu towarów uważane są przez Sprzedającego za prawidłowe.
2.3. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niezbędnch do dostępu do jego Konta Użytkownika.
2.4. Kupujący nie ma prawa umożliwiać osobom trzecim korzystanie z Konta Użytkownika.
2.5. Sprzedający może usunąć Konto Użytkownika, zwłaszcza w przypadku, kiedy Kupujący nie korzysta z Konta Użytkownika od ponad 24 miesięcy lub w razie naruszenia obowiązków Kupującego, wynikających z Umowy Kupna-Sprzedaży (z Warunkami Handlowymi włącznie).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika nie musi być stale dostępne, w szczególności ze względu na konieczność utrzymania wyposażenia sprzętowego i oprogramowania Sprzedającego, czy też ze względu na konieczność utrzymania wyposażenia sprzętowego i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1. Wszelkiego rodzaju prezentacje towarów, zamieszczone w interfejsie internetowym sklepu, mają charakter informacyjny i Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisy § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego [RC] nie znajdują zastosowania.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje dotyczące towarów, wraz z podaniem cen poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towarów, jeżeli towary te ze swej istoty nie mogą zostać zwrócone zwyczajowo za pośrednictwem poczty. Ceny towarów podane są z podatkiem VAT i wszystkimi opłatami powiązanymi . Ceny towarów są obowiązujące w okresie ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu. Niniejszy przepis nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego Umowy Kupna-Sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie internetowym sklepu, obowiązują tylko w przypadku doręczania towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.4. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia w internetowym interfejsie sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące:
  • 3.4.1. zamawianego towaru (Kupujący „wkłada“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka internetowego interfejsu sklepu),
  • 3.4.2. sposobu płatności ceny kupna towaru, danych dotyczących wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru oraz
  • 3.4.3. informacji o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „Zamówieniem“).
3.5. Przed odesłaniem zamówienia Sprzedającemu Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wskazanych w zamówieniu przez Kupującego, również ze względu na możliwość stwierdzenia i korekty przez Kupującego błędów, powstałych podczas wpisywania danych w zamówieniu. Kupujący wysyła Zamówienie Sprzedającemu naciskając przycisk „DOKOŃCZ ZAMÓWIENIE“. Sprzedający uważa dane wskazane w zamówieniu za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie Kupującemu wysyłając wiadomość elektroniczną pod adresem e-mail Kupującego, wskazanym w Koncie Użytkownika (zwanym dalej „adresem e-mail Kupującego“) lub w zamówieniu .
3.6. W zależności od rodzaju zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywany koszt transportu) Sprzedającemu przysługuje każdorazowo prawo wystąpienia do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np.: pisemnie lub telefonicznie).
3.7. Stosunek umowny między Sprzedającym i Kupującym zostaje zawiązany z chwilą doręczenia potwierdzenia zamówienia (akceptacji), przesłanego Kupującemu przez Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość podczas zawierania Umowy Kupna-Sprzedaży. Kupujący samodzielnie pokrywa koszty poniesione przez siebie w ramach korzystania ze środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem Umowy Kupna-Sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych), przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może dokonać zapłaty Sprzedającemu za cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru na podstawie Umowy Kupna-Sprzedaży w następujący sposób:
  • gotówką za zaliczeniem pocztowym w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
  • bezgotówkowo kartą płatniczą;
4.2. Wraz z ceną kupna Kupujący ma obowiązek pokryć Sprzedającemu również koszty związane z zapakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. W razie braku wyraźnych odmiennych postanowień, cena kupna obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
4.3. Termin płatności ceny kupna wynosi 10 dni od zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.
4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący ma obowiązek pokrycia ceny kupna towaru z podaniem tzw. symbolu zmiennego transakcji zapłaty. W razie płatności bezgotówkowej obowiązek zapłacenia ceny kupna przez Kupującego wykonany jest z chwilą zaksięgowania stosownej kwoty na koncie Sprzedającego.
4.5. Sprzedający ma prawo domagać się zapłaty całej ceny kupna jeszcze przed wysyłką towaru Kupującemu. Postanowienia § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie znajdują zastosowania.
4.6. Ewentualnych zniżek cen towaru, udzielonych przez Sprzedającego Kupującemu, nie można ze sobą sumować.
4.7. Jeżeli jest to przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli takie są postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę VAT na płatności zrealizowane zgodnie z Umową Kupna-Sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę VAT i przekazuje ją wraz z towarem.
4.8. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie ma obowiązek zgłoszenia on-line przyjętej płatności do organu podatkowego; w razie awarii technicznej musi to zrobić najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego m.in. nie można odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży na dostawę towaru, który został przystosowany do życzeń Kupującego lub dla jego osoby.
5.2. Jeżeli nie mamy do czynienia z przypadkiem, o którym mowa w art. 5.1 Warunków Handlowych lub z innym przypadkiem, kiedy odstąpienie od Umowy Kupna-Sprzedaży nie jest możliwe, Kupujący ma zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży, w ciągu czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym jeżeli przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa składająca się z kilku części, bieg tego terminu rozpoczyna się od daty odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy Kupna-Sprzedaży należy przesłać do Sprzedającego w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży Kupujący może skorzystać z formularza Karty reklamacji, udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego załącznik Warunków Handlowych. Kupujący może przesłać odstąpienie od Umowy Kupna-Sprzedaży między innymi pod adresem zakładu Sprzedającego lub pod adresem poczty elektronicznej Sprzedającego info@odziezroboczabartos.pl.
5.3. W razie odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży na podstawie art. 5.2 Warunków Handlowych Umowa Kupna-Sprzedaży zostaje całkowicie anulowana. Kupujący musi dokonać zwrotu towaru Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedającemu odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży. W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy Kupna-Sprzedaży Kupujący pokrywa koszty związane ze zwrotem towaru Kupującemu, również w sytuacji, kiedy ze względu na swój charakter towar nie może zostać zwrócony zwyczajowo przesyłką pocztową.
5.4. W razie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych sprzedający zwróci kupującemu środki pieniężne za towar + koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu trybowi dostawy towaru, otrzymane od kupującego w ciągu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, przelewem na rachunek podany przez kupującego w formularzu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (w Karcie reklamacji). Koszty dostawy towaru zwracane są tylko w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy, tzn. w razie zwrotu wszystkich towarów objętych tym samym zamówieniem. Sprzedawca ma również prawo zwrotu płatności dokonanej przez kupującego w momencie zwrócenia towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i jeżeli kupujący nie poniesie w związku z tym dalszych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu, zanim kupujący nie dokona zwrotu towaru.
5.5. Sprzedający ma prawo jednostronnie zaliczyć roszczenie odszkodowawcze w zakresie powstałej szkody w towarze na poczet roszczenia Kupującego w zakresie zwrotu ceny kupna.
5.6. W przypadkach, kiedy Kupujący w myśl postanowień § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży, Sprzedający ma również prawo odstąpić w dowolnej chwili od Umowy Kupna-Sprzedaży, do chwili odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na rachunek wskazany przez Kupującego.
5.7. Jeżeli wraz z towarem Kupujący otrzymuje prezent, umowa darowizny między Sprzedającym i Kupującym zawarta jest z zastrzeżeniem jej rozwiązania, co oznacza, że w razie odstąpienia od umowy przez Kupującego umowa darowizny traci skuteczność w odniesieniu do takiego prezentu i Kupujący zobowiązany jest również do zwrotu otrzymanego prezentu wraz z towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. Jeżeli tryb dostawy ustalony został na podstawie odrębnego wymogu Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym trybem dostawy.
6.2. Jeżeli zgodnie z Umową Kupna-Sprzedaży Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w momencie dostawy.
6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczna jest ponowna dostawa towaru lub dostawa w trybie innym niż podany w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponowną dostawą towaru, względnie kosztów związanych z innym trybem doręczenia.
6.4. Podczas odbioru towaru od przewoźnika Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu i w razie jakichkolwiek usterek powiadomić o tym fakcie niezwłocznie przewoźnika. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia opakowania, które świadczy o bezprawnym przedostaniu się do przesyłki, Kupujący nie ma obowiązku odebrania przesyłki od przewoźnika.
6.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie transportu towarów mogą zostać uregulowane w odrębnych warunkach dostawy Sprzedającego, o ile zostały one wydane przez Sprzedającego.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO ŚWIADCZENIA

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy, wynikające z wadliwego świadczenia, podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa (w szczególności postanowieniom § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Sb. [Dz.U. RC], o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).
7.2. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za to, że towar w chwili odbioru jest wolny od wad. W szczególności Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za to, że w okresie odbioru towaru przez Kupującego:
  • 7.2.1. towar ma właściwości ustalone przez strony, a w razie braku ustaleń ma takie właściwości, które Sprzedający lub producent podali w opisie czy też których Kupujący się spodziewał biorąc pod uwagę charakter towaru oraz na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
  • 7.2.2. towar nadaje się do celu, wskazanego przez Sprzedającego w zakresie jego zastosowania lub do którego towar tego rodzaju jest zwyczajowo stosowany,
  • 7.2.3. towar odpowiada pod względem jakości lub sposobu wykonania ustalonej próbce lub wzorowi, o ile jakość lub sposób wykonania określone zostały na podstawie uzgodnionej próbki lub wzoru,
  • 7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub masie, oraz
  • 7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.
7.3. Postanowień zawartych w art. 7.2. Warunków Handlowych nie stosuje się w przypadku towaru sprzedawanego za niższą cenę w odniesieniu do wady, z powodu której ustalono niższą cenę, do zużycia towaru na skutek jego zwykłego użytkowania, w przypadku towaru używanego - do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, którą towar wykazywał podczas odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
7.4. Jeżeli wada przejawi się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uznaje się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru. Kupujący ma prawo wystąpić z roszczeniem w związku z wadą, która przejawi się w przypadku dóbr konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.
7.5. Kupujący zgłasza prawa wynikające z wadliwego świadczenia u sprzedającego, pod adresem wskazanym w Karcie reklamacji.
7.6. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z rękojmią Sprzedającego mogą zostać uregulowane w regulaminie reklamacji Sprzedającego.

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Towar staje się własnością Kupującego z chwilą zapłacenia całej ceny kupna towaru.
8.2. W odniesieniu do Kupującego dla Sprzedającego nie są wiążące żadne kodeksy zachowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.
8.3. Sprzedający załatwia rozpatrywanie skarg konsumentów za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej info@odziezroboczabartos.pl. Sprzedający przesyła informację o rozpatrzeniu skargi Kupującego pod adresem poczty elektronicznej Kupującego.
8.4. Instytucją właściwą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, wynikających z Umowy Kupna-Sprzedaży, jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą: ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny [REGON]: 000 20 869, adres strony internetowej: https://adr.coi.cz/cs. Platformę służącą do rozstrzygania sporów on-line, znajdującą się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać do rozstrzygania sporów między Sprzedającym i Kupującym, wynikających z Umowy Kupna-Sprzedaży .
8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej [Evropské spotřebitelské centrum Česká republika], z siedzibą: ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz, jest punktem kontaktowym w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów).
8.6. Sprzedający ma prawo sprzedawać towary na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej prowadzi w ramach swoich zadań właściwy wydział do spraw ewidencji działalności gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 [Dz.U. RC], o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.
8.7. Kupujący przyjmuje niniejszym na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Sprzedający realizuje obowiązek udzielenia informacji Kupującemu, w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO“), związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu wykonania Umowy Kupna-Sprzedaży, w celu prowadzenia negocjacji w sprawie niniejszej umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa powszechnego przez Sprzedającego, za pośrednictwem odrębnego dokumentu.

10. PRZESYŁANIE informacji HANDLOWYCH I ZAPISYWANIE COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę w myśl postanowień § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. [Dz.U. RC], o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego pod adresem elektronicznym lub pod numerem telefonu Kupującego. Sprzedający realizuje obowiązek udzielenia informacji Kupującemu w myśl art. 13 Rozporządzenia RODO, związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania komunikatów handlowych, za pośrednictwem odrębnego dokumentu.
10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookies na jego komputerze. Jeżeli zakupy na stronie internetowej i zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy Kupna-Sprzedaży można wykonać bez zapisywania tzw. cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu.

11. DORĘCZANIE

11.1. Kupującemu można doręczać pod jego adresem poczty elektronicznej.

12. Prawa autorskie do materiałów prasowych

12.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie materiałów dostarczonych Sprzedającemu do produkcji lub modyfikacji Towarów (zwanych dalej "Materiałami").
12.2. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania treści lub faktycznej dokładności dokumentów.
12.3. Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, że jest w pełni uprawniony do korzystania z dokumentów w celu umieszczenia ich na towarach Sprzedającego, w szczególności, że umieszczenie dokumentów na towarach nie naruszy praw osoby trzeciej (np. naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych).
12.4. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia będzie dochodzić praw przeciwko Sprzedającemu w związku z Dokumentacją, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Sprzedającemu wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do skutecznego prowadzenia sporu z taką osobą trzecią. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu wszelkie uzasadnione koszty i szkody poniesione przez Sprzedającego w związku ze sporem z taką osobą trzecią.

13. OSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Jeżeli stosunek zawiązany na podstawie Umowy Kupna-Sprzedaży zawiera element międzynarodowy (transgraniczny), strony uzgadniają, że związek ten podlega prawu czeskiemu. Wybranie prawa zgodnie z poprzednim zdaniem nie pozbawia Kupującego, będącego konsumentem, ochrony, którą zapewniają mu postanowienia porządku prawnego, od których nie wolno odchylić się w umowie i które w razie niewybrania prawa zostałyby zastosowane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
13.2. Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych jest czy też stanie się nieważne lub nieskuteczne, zamiast tego nieważnego postanowienia wprowadzone zostanie postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do znaczenia postanowienia nieważnego. Brak ważności lub skuteczności jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.
13.3. Umowa Kupna-Sprzedaży wraz z warunkami handlowymi archiwizowana jest przez Sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.
13.4. Załącznik warunków handlowych stanowi wzór formularza odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży (Karta reklamacji).
13.5. Dane kontaktowe sprzedającego: OdziezRoboczaBartos.pl | Workwear Bartos s.r.o., Havlíčkova 1155, 27101 Nové Strašecí, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@odziezroboczabartos.pl, telefon + 420 604 430 528 (kontakt tylko w języku czeskim).

Nové Strašecí, dnia 11.9.2023 r.

ZAŁĄCZNIKI: Karta reklamacji