Ochrona danych osobowych
Odzież robocza Bartos

Ochrona danych osobowych

Spółka Workwear Bartos s.r.o. przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy kupna-sprzedaży towaru (lub w celu realizacji działań podjętych przed zawarciem takiej umowy). Ponadto spółka ta przetwarza Państwa dane w celu niezbędnym do realizacji jej obowiązków publicznoprawnych.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka prawa handlowego Workwear Bartos s.r.o, z siedzibą ul. Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, nr identyfikacyjny [REGON]: 09762663, NIP: CZ09762663 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis nr 342064 (zwana dalej „administratorem“).
1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dla doręczeń Workwear Bartos s.r.o., ul. Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, adres poczty elektronicznej: info@odziezroboczabartos.pl.
1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest okoliczność, iż takie przetwarzanie jest niezbędne do:
  • 2.1.1. zrealizowania umowy zawartej między Państwem i administratorem lub do podjęcia działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem“);
  • 2.1.2. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, a konkretnie zwłaszcza do wykonania obowiązków, jakie nakładają na administratora powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa nr 235/2004 Sb. [Dz.U. RC], o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, ustawa nr 586/1992 Sb. [Dz.U. RC], o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami, oraz ustawa 563/1991 Sb. [Dz.U. RC], o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej między Państwem i administratorem, z doręczeniem towaru i rozstrzyganiem praw wynikających z rękojmi włącznie, oraz w celu podjęcia przez administratora działań przed zawarciem takiej umowy, a także w celu realizacji publicznoprawnych obowiązków administratora.
3.2. W przypadku administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania skutków praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do archiwizacji zgodnie ze stosownymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, jednak nie dłużej niż przez okres wyznaczony na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą spółki spedycyjne i inne osoby uczestniczące w dostawie towarów lub realizacji płatności na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a także osoby świadczące na rzecz administratora usługi techniczne, związane z prowadzeniem sklepu internetowego, z użytkowaniem oprogramowania i rejestrowaniem danych włącznie.
5.2. Odbiorcami Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, mogą być ponadto organy administracji podatkowej czy też inne właściwe urzędy w przypadkach, w których taki obowiązek nakładają na administratora powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5.3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (do państw poza UE) lub do organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, mają Państwo prawo domagać się od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, względnie ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
6.2. W razie powzięcia przypuszczeń, że w wyniku przetwarzania Państwa danych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, mogą Państwo złożyć zażalenie do urzędu sprawującego nadzór.
6.3. Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia danych osobowych. Udostępnienie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy i bez udostępnienia Państwa danych osobowych zawarcie umowy i jej wykonanie przez administratora nie jest możliwe.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych udzielają Państwo spółce Workwear Bartos s.r.o. na potrzeby przesyłania informacji handlowych (ofert marketingowych) i podejmowania innego rodzaju działań marketingowych wobec Państwa. Niniejszą zgodę można odwołać w dowolnym momencie i wtedy informacje handlowe nie będą już dalej wysyłane. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podane zostały poniżej.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka prawa handlowego Workwear Bartos s.r.o, z siedzibą ul. Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, nr identyfikacyjny [REGON]: 09762663, NIP: CZ09762663 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis nr 342064 (zwana dalej „administratorem“).
1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dla doręczeń Workwear Bartos s.r.o., ul. Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, adres poczty elektronicznej: info@odziezroboczabartos.pl.
1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, której udzielili Państwo niniejszym administratorowi, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem“);.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych i podejmowania przez administratora innych działań marketingowych wobec Państwa.
3.2. W przypadku administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez administratora kończy się z chwilą odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (na przetwarzanie w tym celu).

5. POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby zapewniające usługi marketingowe na rzecz administratora.
5.2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (do państw poza UE) lub do organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, mają Państwo prawo domagać się od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, względnie ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
6.2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną administratorowi, mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed takim odwołaniem zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo odwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@odziezroboczabartos.pl.
6.3. W razie powzięcia przypuszczeń, że w wyniku przetwarzania Państwa danych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, mogą Państwo złożyć zażalenie do urzędu sprawującego nadzór.
6.4. Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia danych osobowych. Udostępnienie Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym ani też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.
6.5. Mają Państwo w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, z profilowaniem włącznie, o ile profilowanie dotyczy wspomnianego marketingu bezpośredniego. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już dalej przetwarzane w tych celach.


Nové Strašecí, dnia 27.2.2021 r.